Geçmişten Bugüne: Ödüller

Kongremizde geçtiğimiz yıllarda ödül alan çalışmalar ve araştırmacılarının listesi aşağıda belirtilmiştir. 

1 . Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi – Laodikya Zirvesi: Son Çeyrek Asırda İktisat / 19-21 Nisan 2018

1) Türkiye’de Toplumsal Eşitliğin Payandası: Kadın İstihdamının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

 • Melike Köken – Kocaeli Üniversitesi

2) Sermaye Piyasası Endeksleri İle Altın Getirileri Arasındaki Volatilite Etkileşimi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

 • Buket  Taştan – Trakya Üniversitesi

3) TÜFE Bazlı Reel Efektif  Döviz Kurunun Alternatif  Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahminlenmesi

 • Kerime Demirbaş – Süleyman Demirel Üniversitesi , Kübra Dayan – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4) Vergi ve Büyüme: Türkiye ile Japonya Karşılaştırması

 • Zeki Göçmen , Mehmet Tosun – Pamukkale Üniversitesi

5) Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

 • Okan Koçyiğit – Pamukkale Üniversitesi

6) Dijital Dönüşümün Lojistik Sektörüne Etkisi

 • Yunus Emre Dirim, Seyfi Erdinç – Mersin Üniversitesi

7) Endüstri 4.0’ın İtici Kuvvetlerinin Ülkeler Üzerine Etkileri

 • Müslime Sözen – Uludağ Üniversitesi

8) İktisat ve Psikoloji Bağlamında Davranışsal İktisat

 • Muhammet Numan Soysal – Pamukkale Üniversitesi

9) Suriyelilerin İşgücü Piyasalarına Etkileri

 • İlayda Günay – Osmangazi Üniversitesi

10) Yaratıcı Yıkım: Schumpeter Büyüme Modeli

 • Ahmet Rebii Vatansever – Pamukkale Üniversitesi

2. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi – Hieropolis: Kriz ve Dijitalizm / 25-26 Nisan 2019

1) Türkiye’de İşsizlik Histerisinin Sınanması: Kırılmalı Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

 • Sima Nubıhar Çelik – Sakarya Üniversitesi

2) Nakitsiz Ekonomi

 • Berk Kayabalı – Hacettepe Üniversitesi

3) Göçün Türkiye Ekonomisinde Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Analiz (1985-2017)

 • Elif Tekin – İstanbul Üniversitesi

4) OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

 • Gizem Özmen , Kübra Özalp – Pamukkale Üniversitesi

5) Kadın İstihdamın Gelişim Süreci ve Türkiye Örneği Üzerine Ekonometrik Analiz

 • Süheyla Aydın – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

6) Feldstein-Horioko Hipotezinin KEI Ülkeleri için Sınanması: Panel Veri Analizi

 • Burak Samet Özkan – Pamukkale Üniversitesi

7) Fosil Yakıt Enerji Tüketiminin Ekilebilir Arazi Üzerine Etkisi: Granger Nedensellik Analizi

 • Sultan Ercip, Esra Sapmaz, Sedanur Kaya – Pamukkale Üniversitesi

8) Tarımda Dijitalleşme Yolunda: Tarım 4.0

 • Çağla Oduncular, Tuğba Bozav, Tansu Kartal – Dokuz Eylül Üniversitesi, Uşak Üniversitesi

9) Monopollü Rekabet ve Teknoloji

 • Tuğba Şevik – Pamukkale Üniversitesi

10) Endüstri Devrimlerinin Üretim Faktörleri ve Toplum Üzerindeki Etkileri

 • Burcu Balsever – Adnan Menderes Üniversitesi

3. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi – Tripolis: Sürdürülebilirlik ve Mega Değişim / 8-9 Ekim 2020

1) Kentsel Atık Miktarı ve Makroekonomik Belirleyciler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi OECD Ülkeleri Örneği

 • Hatice Şule Şama – Marmara Üniversitesi

2) Altın ve Bitcoin Arasındaki Nedensellik İlişkisi  / Dr. Yaşar Erdinç Finans Ödülü

 • Dilara Duratimur, İlayda Türk – Pamukkale Üniversitesi

3) Az Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerde Terörizmin Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Portföy Yatırımlar Üzerindeki Etkisi Panel Veri Analizi

 • Merve Çolakoğlu -Pamukkale Üniversitesi

4) Enflasyon ve Büyümenin, Belirsizlikleri İle Olan İlişkileri Türkiye Örneği

 • Sevda Uçar – Pamukkale Üniversitesi

5) Ölçek Ekonomilerinin Küreselleşme Perspektifinden İrdelenmesi

 • Rahime İlhan, Beyzanur Aydın – Kocaeli Üniversitesi

6) Kurumların Kalitesinin GSYİH Üzerine Etkileri

 • Selen Serenay Silvan – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

7) Makroekonomik Değişkenler ve Enflasyon İlişkisinin İncelenmesi Ekonometrik Bir Analiz

 • Çiçek Koç – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

4. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi – Sürdürülebilirlik ve Kitlesel Çözüm / 19-21 Mayıs 2021

1) Türkiye ve Güney Kore Ekonomik Büyümesinin Sofistike Sektörler Üzerine Test Edilmesi: Ar-Ge ve Tarımın GSYİH İçerisindeki Payının Zaman Serilerinde VAR Modeli Analizi (1960-2019)

 • Selen Serenay Silvan – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2) Türkiye’de Kripto Para Özelinde Yatırımcı Davranışlarının Rasyonelliğinin İncelenmesi

 • Ebrar Yılmaz – Pamukkale Üniversitesi

3) Konut Fiyatları ve Cinsiyet Eşitliği Endeksi: İstanbul’un 36 İlçesi Üzerine Bir Uygulama

 • Büşra Aras – Yıldız Teknik Üniversitesi

4) Türkiye’de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Bölgesel Bakış

 • Nur Meral Değerli – Yıldız Teknik Üniversitesi

5) Ekolojik Krize Karşı Döngüsel Ekonomi Temelli Eko-İnovatif Çözümler

 • Zilan Yusufoğlu  – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

6) Kadınların İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler

 • Kübra Yeşilyurt – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

7) Covid-19 Pandemi Süreci ile Emtia Fiyatlandırması İlişkisi: Türkiye Örneği

 • İbrahim Halil AĞAS – Gaziantep Üniversitesi & Güven ATAY – Hasan Kalyoncu Üniversitesi  / Dr. Yaşar Erdinç Finans Ödülü

5. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi – Yarın / 19-22 Mayıs 2022

Hazırlanıyor… (.. / 7)