Örnek Özet Metin

Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bazı OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri İncelemesi

Ahmet ÖRNEK[1]

ÖZET

2.Dünya savaşı sonrası devletlerin birbirine üstünlük sağlama çabaları beşeri sermaye ilkesi ile  nitelikli bireyleri yetiştirmek üzerine değişmiştir. Özelliklede 1980’lerde içsel büyüme modellerinin popülerlik kazanmasıyla, ekonomilerini daha da güçlendirmek için araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermişlerdir. Bu ülkelerin temel hedefleri de ekonomik büyümelerini sürdürülebilir kılmaktır. Bunun içinde ellerindeki kaynakları doğru ve verimli kullanmaları gerekmektedir.

Yapılan literatür taramaları da ekonomik verimliliğin artmasının teknoloji ile sağlanabildiği ve ülkelerinde bu gelişmişlik düzeylerine erişebilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeleri gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmada da özellikle teknoloji çağı olan 1990 ile 2015 yılları arasında bazı OECD ülkelerinin büyüme ilişkileri panel veri kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Ar-Ge Harcamaları , Büyüme , Beşeri Sermaye

Jel Sınıflandırması : O15 , O30 , O32

 

ABSTRACT

After the Second World War efforts to provide mutual advantage of Nations, human capital policy on educating qualified individuals has changed. Especially in the 1980s, the popularity of endogenous growth models, have attached great importance to research and development activities to strengthen their economies. The main objectives of these countries is to make economic growth sustainable. Correct and efficient use of the resources in their hands in this are required.

Also conducted literature reviews of economic efficiency increase can be achieved with the technology of the level of development in the country and in order to get access to R & D activities suggests that you should give importance to. In this study, especially the growth of some OECD countries between 1990 and 2015, which is the age of technology the relationship has been investigated by using panel data.

Key Words : R&D activities , Economic Growth

Jel Classification : O15, O30, O32

[1] Ahmet Örnek, …… Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 1.Sınıf, ahmetornek1234@gmail.com , 0 555 555 55 55