Bildiri Çağrısı

Genç Ekonomistler® Kulübü, bu yıl 7’incisini gerçekleştireceği “Uluslararası Genç Ekonomistler ® Kongresi” ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 17 – 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak, “Fine-Tuning” teması ile düzenlenecektir. 

Kongre teması kapsamında uluslararası bildiri çağrısı şu şekilde yayımlanmıştır;

“Dünya pandemi ile birlikte yeni bir başlangıç yaptı. Tüm insanlık yeni bir hayata uyum sağlamak zorunda kalırken, politikalar ve beklentiler de değişime maruz kaldı. Tercihlerimiz, düşüncelerimiz ve davranışlarımızı gözden geçirip ince ayarlar ile yeni dünyayı yeniden organize ediyoruz. Artık politikalar ve küresel gelişmeler bizleri daha multisipliner bir hayata uyum sağlamaya davet ediyor.” 

Bu bağlamda 7. Uluslararası Genç Ekonomistler ® Kongresi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri inceleyen tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır. 

Son olarak ise kongrede temel iş akışı bildiri çağrısı ile aşağıdaki gibi duyurulmuştur.

Tablo 1. Temel İş Akışı

Temel İş Akışı

Bitiş Tarihi

·         Özet Bildirilerin Son Gönderimi

18 Şubat 2024

·         Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlanı

25 Şubat 2024

·         Kongre Ders Dönemi

26 Şubat – 14 Nisan 2024

·         Tam Metin Bildirilerin Son Gönderimi

28 Nisan 2024

·         Kongre Programını İlanı

3 Mayıs 2024

İlgili temel iş akışı takip edilerek süreç boyunca bilim kurulu üyeleri, davetli konuşmacılar ve kongre destekçileri sosyal medya ile tanıtım e-postaları üzerinden akademik birimler öncelikli olarak bilgilendirilecektir.

 1. Tema

Kongre birçok organizasyondan farklı olarak katılımcıları daha fazla derin düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten tema duyuruları hazırlamaktadır. Bunun en temel sebebi ise sosyal bilimlerin sadece teorilerden ibaret olmaması, fazlasıyla toplumsal ve insani unsurları barındırmasıdır. Pandemi dönemi de bu sürecin bir parçası olarak; toplumsal yaşamın sınırlarını, yaşamın en büyük kısıtının zaman olması ve insanlığın kendi çaresizliğine karşı mücadalesi sosyal bilimler başta olmak üzere tüm multidisipliner çalışmalara ilham olmuştur.

Kongre tüm bu düşünsel yoğunluk içerisinde “… insanlığın en büyük kusuru; kusursuzluk çabası…” fikri altında iktisadi süreci yeniden düşünmeye ve özgür fikirlerle tartışmaya açmaktadır.

Kongre; bu tema üzerinden tüm araştırmacıları, (aşağıda belirtilen) alt başlıklar içerisindeki konuları özgürce incelemeye ve bulgularını politika önermeleri ile destekleyerek, tüm paydaşlarına değer katan bilimsel bir şölene davet etmektedir.

2. Alt Başlıklar

Kongrede katılımcılar aşağıda belirtilen jel sınıflandırmalarında bildiri hazırlayabilirler. İlgili sınıflandırmalar içerisinde önerilen ve çalışma beklenen alt dallar aşağıdaki gibidir.

 • A – Genel Ekonomi ve Öğretim
 • B – İktisadi Düşünceler Tarihi, Metodolojisi ve Heterodoks Yaklaşımlar
 • C – Matematiksel ve Sayısal Yöntemler
 • D – Mikroekonomi
 • E – Makroekonomi ve Parasal Ekonomi
 • F – Uluslararası Ekonomi
 • G – Finansal Ekonomi
 • H – Kamu Ekonomisi
 • I – Sağlık, Eğitim ve Refah
 • J – Emek ve Demografik Ekonomi
 • K – Hukuk ve Ekonomi
 • L – Endüstriyel Organizasyon
 • M – İşletme ve İşletme Ekonomisi, Pazarlama
 • N – İktisat Tarihi
 • O – Ekonomik Gelişme, İnovasyon, Teknolojik Değişim ve Büyüme
 • P – Ekonomik Sistemler
 • Q – Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi; Çevre ve Ekolojik Ekonomi
 • R – Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Emlak ve Ulaştırma Ekonomisi
 • Z – Diğer Özel Konular

İlgili jel kod başlıkları ve detaylarına erişim için tıklayınız.

3. Katılım Koşulları

Katılım koşulları ve ilgili statüler aşağıdaki gibidir.

 1. Aktif olarak öğrenimine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencileri kongrede bildiri sunabilirler. 
 2. Ayrıca 2023 yılında mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri de kongrede bildiri sunabilirler.  
 3. Yüksek lisans öğrencisi olup araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi konumunda görev alanlar kongrede bildiri sunamaz. 
 4. Daha fazla ve farklı alanda çalışmaya özendirmek amacıyla bir katılımcı en fazla 2 bildiri de yazar olarak yer alabilir. Buna ek olarak da bir çalışma en fazla 2 yazardan oluşabilir.

Yukarıda belirtilen temel koşullara sahip tüm kişiler kongreye bildiri sunabilecektir.

4. Bildiri Özetleri

Bildiri özetlerinin gönderimi Google Forms üzerinden yapılacaktır. E-posta ya da fiziki bir gönderim ile özet bildiri başvurusu kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri, http://kongregeko.org/dokuman/ornek-ozet-metni/ da yayınlanan özet şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Özet gönderimlerinde;

i. Bildirinin başlığı

ii. Bildiri sahibi/sahiplerinin ;

 • ad ve soyad,
 • üniversite,
 • bölüm,
 • sınıf,
 • transkript belgesi,
 • fotoğraf,
 • e-mail
 • telefon numarası

iii. Jel kod (en fazla 3 adet),

iv. Anahtar Kelime (en fazla 3 adet)

açık olarak belirtilmelidir.

Özet metni 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet göndermek için tıklayınız.

5. Tam Metin

Tam metin bildirilerin yazımı için 2 farklı seçim vardır. Araştırmacıları özellikle LaTeX ile yazmaya teşvik etmeye çalışılmaktadır. Bu noktada LaTeX ile tam metin bildiri yazım da değerlendirme sürecinde katsayı üstünlüğü sağlanmaktadır. Bunun yanında isteyen katılımcılar MS Word kullanarak da yazabileceklerdir. Fakat MS Word şeklinde yazım tercihi daha düşük bir katsayı etkisi yaratmaktadır.

Temel olarak tam metin bildiriler http://www.kongregeko.org da yayınlanan şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tam metin gönderimlerinde;

i. Bildirinin başlığı

ii. Bildiri sahibi/sahiplerinin ;

 • ad ve soyad,
 • üniversite,
 • bölüm,
 • sınıf,
 • e-mail
 • telefon numarası

iii. Jel kod (en fazla 3 adet),

iv. Anahtar Kelime (en fazla 3 adet)

 Tam metin bildiriler; özet ve kaynakça dahil olarak maksimum 30 sayfa olmalıdır. Bu sayfa sınırına ekler dahil değildir. Tam metin şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

Tam metin yazımında kullanılan şablon hem LaTeX hem de MS Word içinde geçerlidir. Fakat LaTeX için ek bir kodlama tabanlı şablon yer almaktadır. Bu şablonun gösterilmesi ve programın öğretilmesi için tüm katılımcılara “isteğe bağlı” olarak kongre dersleri çerçevesinde gösterim yapılacaktır. Bu süreç sonrasında katılımcılar çalışmalarını ilgili formatta tamamlayarak gönderebilecektir.

Her bir bildiri maksimum 2 kişi tarafından sunulabilir. Tam metni ilgili tarihler içerisinde ulaşmayan ya da sadece özet metin gönderen bildiri sahipleri kongreye katılımcı olarak katılamayacaktır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Her bir bildirinin sunum süresi soru ve cevap dahil olarak en fazla 15 dakikadır.

Bildirilerin özet metni dijital olarak yayınlanacak ve kamuoyuna açık erişim haline getirilecektir. Kongrede yer alan bildiriler arasında değerlendirme sonucunda ödül en iyi bildiriler ödüllendirilecek ve sadece ödül alan çalışmalar bildiri kitapçığı olarak basılacaktır. Bildiri sunumları YouTube üzerinden canlı yayınında çevrimiçi oturumlarda yapılacaktır.

6. Değerlendirme

Kongrede 3 bildiri ödüllendirilecektir. Değerlendirme, lisans ve yüksek lisans seviyelerine göre ayrılacak olup ayrıca 2023 yılı içerisinde kaybettiğimiz Prof. Dr. Suut Doğruel anısına “Lisans” dalında ve 2019 yılında kaybettiğimiz Dr. Yaşar Erdinç anısına da “Finans” dalında en iyi 1 bildiri ödüllendirilecektir. “Finans” dalında bildiri sahibi 2 kişi olup biri lisans, diğeri yüksek lisans seviyesinden olur ise değerlendirme yüksek lisans seviyesine göre yapılacaktır. Ödül alan çalışmalar da kongre kitabı olarak bastırılacaktır. Fakat yayın hakları yazarlara aittir. 

Bu çalışmaların puanlamasında iki ağırlık vardır. Bunlar çalışmanın tam metnin bilimsel değerlendirmesi ve bildiri sahiplerinin yapacağı sunumun puanlarının toplanması ile hesaplanacaktır. Bilimsel değerlendirme sürecinde çift kör hakem yer alırken; sunum değerlendirmesinde ise oturum başkanın puanlamaları dahil edilecektir.  

Kongrede şeffaflık ilkesinin sağlanması adına puanlamalar açık olarak ilan edilmektedir. Bu ağırlıklandırma 100 puan üzerinde yapılmaktadır ve örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Tablo 2. Örnek Genel Puanlama

Çalışma

Değerlendirme

Puan

Ağırlık

Genel Puan

Tam Metin

Bilim Kurulu

80

0.70

56

Sunum

Oturum Başkanı

70

0.30

21

TOPLAM

77

Şeffaflık ilkesi gereği; tüm katılımcıların bilim kurulu değerlendirme ve sunum puanları taraflarına bildirilecektir. Aynı ilke gereğince; eğer bilim kurulu üyesi ilgili çalışmayı zamanında değerlendirmez ise düzenleme kurulu çalışmayı değerlendirecektir.

İlgili sürecin daha şeffaf yürütülmesine dair tüm değerlendirme süreci detaylıca kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu kapsam da yukarıda yer alan tablo final sürecinin genel olarak nasıl bir ağırlıkla hesaplandığını göstermektedir. Tablo 3. 2. ‘de gösterilen örnek genel puanlama da bilim kurulu değerlendirme puanı iki hakem değerlendirmesinin ortalamasıdır. Bu gösterim içerisinde özellikle bilimsel değerlendirme sürecinin daha detaylı şekilde açıklanması önem arz etmektedir. İlgili süreçte bilim kurulu üyesi 3 aşamada değerlendirmede bulunmaktadır. Bunlar;

 • Bilimsel Değerlendirme Ölçütleri
 • İntihal Taraması
 • Yazım Formatı

aşamalarından oluşmaktadır.

Bilimsel Değerlendirme Ölçütleri alanı 100 puan üzerinden hesaplanan bu alanda 20 temel soru üzerinden ve her bir soru 1 ile 5 arasında değerlendirilerek; toplamın %70’lik ağırlığını içermektedir. İlgili puanlamanın detaylı görünümü şöyledir.

Tablo 3. Tam Metin / Örnek Bilimsel Değerlendirme Ölçütleri

Çalışma

Değerlendirme

Tavan Puan

Alınan Puan

Ağırlık

Ağırlıklı  Puan

Tam Metin

Hakem – 1

100

80

0.70

56

Hakem – 2

100

60

0.70

42

Puan

98

Ağırlık

0.50

Toplam

49

Ardından bağımsız bir aracı tarafından Turnitin programı kullanılarak “İntihal” raporları alınmaktadır. Bu raporlama “Bilimsel İnceleme” üzerine eklenecek şekilde 20 puanlık bir ağırlığa sahiptir. Fakat hesaplanma sürecinde 100 puanlık bir skala üzerinden  (100 x (1 – İntihal Oranı)) şeklinde ağırlıklandırılmaktadır. İlgili puanlamanın detaylı görünümü şöyledir.

Tablo 4. Tam Metin / Örnek İntihal Taraması Puanlaması

İntihal Oranı

0.07

Çarpan (1-İntihal Oranı)

0.93

Bölüm Puanı

20

Toplam

18.6

Son olarak ise 2022 yılı itibariyle uygulamaya koyulan “Yazım Formatı” için de bir puanlama yapılmaktadır. LaTeX ya da MS Word üzerinden yazım süreci toplamda 10 puanlık bir ağırlıkla hesaplanacaktır. Katılımcı LaTeX yazımını kullandıysa 10 puanın %90’lık çarpanıyla puanlanırken MS Word tercihi yine aynı puanın %10’luk kısmı ile çarpılarak eklenecektir. İlgili puanlamanın detaylı görünümü şöyledir.

Tablo 5. Tam Metin / Örnek Yazım Formatı Puanlaması

Çalışma MS Word ile yazılmışsa; puanlama (Tavan Puan x Ağırlık x Katsayı) aşağıdaki gibidir.

Format

Tavan Puan

Ağırlık

Katsayı

Genel Puan

MS Word

10

0.10

1

1

LaTeX

10

0.90

0

0

TOPLAM

1

Çalışma LaTeX ile yazılmışsa; puanlama (Tavan Puan x Ağırlık x Katsayı) aşağıdaki gibidir.

Format

Tavan Puan

Ağırlık

Katsayı

Genel Puan

MS Word

10

0.10

0

0

LaTeX

10

0.90

1

9

TOPLAM

9

7. Çözüm Ortakları

Genç Ekonomistler® Kulübü’nün markaları olan StorEcon®, EconMatic® ve CoursEcon® ödüllendirme sürecinde kendi faaliyetleri kapsamında kongreyi desteklemektedir. Kulüp tarafından kongreye ayrılan bütçe haricinde dış bir destek ya da sponsorluk kabul edilmemektedir. Kongre tümüyle Genç Ekonomistler® Kulübü’nün beşeri ve fiziki sermayesi tarafından desteklenmektedir.

8. Ofis Bilgileri

Kongrenin çevrimiçi yürütülmesi nedeniyle tüm iletişim ağı da çevrimiçi olarak kurulmuştur. İlgili süreçte tüm paydaşlar kongregeko@gmail.com adresinden iletişim kurabileceklerdir. Acil durumlar için sosyal medya adresleri ya da +90 542 155 4356 numarasında WhatsApp uygulaması aracılığıyla görüşebilirsiniz.

9. Gelecek

Kongre sürdürülebilriliğini ve ölçülebilir bir planlama ile beklenen organizasyonları aşağıdaki süreçlerde yürütmeyi hedeflemektedir.

 • 17 – 19 Mayıs 2024 / 7. Uluslararası Genç Ekonomistler® Kongresi – Çevrimiçi
 • 19 – 21 Mayıs 2025 / 8. Uluslararası Genç Ekonomistler® Kongresi – Çevrimiçi
 • 19 – 22 Mayıs 2026 / 9. Uluslararası Genç Ekonomistler® Kongresi – Çevrimiçi
 • 19 – 21 Mayıs 2027 / 10. Uluslararası Genç Ekonomistler® Kongresi – Yüz Yüze
 • 19 – 21 Mayıs 2028 / 11. Uluslararası Genç Ekonomistler® Kongresi – Çevrimiçi

Kongre yönetimi ilgili tarihlerde genişletme hakkını saklı tutmaktadır.