Bildiri Çağrısı

GENÇ EKONOMİSTLER KULÜBÜ
5. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMİSTLER ÖĞRENCİ KONGRESİ
“YARIN”
ULUSLARARASI BİLDİRİ ÇAĞRISI
19 – 22  Mayıs 2022
 
 

Genç Ekonomistler Kulübü, bu yıl 5’ incisini gerçekleştireceği “Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi” ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, “Yarın” teması ile düzenlenecektir. 

“Geçmişin ayak izlerini taşıyan günümüz ekonomisinin, yenilikçi bir düşünce anlayışıyla gelişim göstermesi her geçen gün daha da hız kazanmaktadır. Geleceğin umudu olan genç nesiller azim ile çaba sarf ederek değişen dünya şartlarının ses getiren araştırmacıları olacaklardır. Belirsizlikler ve hayaller ikileminde yenilikçi araştırma ruhuna sahip genç nesiller aydınlık fikirler üretmek için politika önerilerini dönüşmekte olan yarına göre yeniden inşa etmelidir. ” 

Bu bağlamda 5. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri inceleyen tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenler için program şu şekildedir:

Açıklama

Son Gönderim Tarihi

Duyuru Tarihi

Özet Bildiri

26 Şubat 2022

 

Kabul Edilen Bildiri

 

4 Mart 2022

Tam Metin Bildiri

17 Nisan 2022

 

Kongre Programı

 

22 Nisan 2022

Detaylı liste için tıklayınız.

 

Alt Başlıklar ve Jel Kod 

Kongrede katılımcılar aşağıda belirtilen jel sınıflandırmalarında bildiri hazırlayabilirler. İlgili sınıflandırmalar içerisinde önerilen ve çalışma beklenen alt dallar aşağıdaki gibidir.

 • A – Genel Ekonomi ve Öğretim
 • B – İktisadi Düşünceler Tarihi, Metodolojisi ve Heterodoks Yaklaşımlar
 • C – Matematiksel ve Sayısal Yöntemler
 • D – Mikroekonomi
 • E – Makroekonomi ve Parasal Ekonomi
 • F – Uluslararası Ekonomi
 • G – Finansal Ekonomi
 • H – Kamu Ekonomisi
 • I – Sağlık, Eğitim ve Refah
 • J – Emek ve Demografik Ekonomi
 • K – Hukuk ve Ekonomi
 • L – Endüstriyel Organizasyon
 • M – İşletme ve İşletme Ekonomisi, Pazarlama
 • N – İktisat Tarihi
 • O – Ekonomik Gelişme, İnovasyon, Teknolojik Değişim ve Büyüme
 • P – Ekonomik Sistemler
 • Q – Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi; Çevre ve Ekolojik Ekonomi
 • R – Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Emlak ve Ulaştırma Ekonomisi
 • Z – Diğer Özel Konular

İlgili jel kod başlıkları ve detaylarına erişim için tıklayınız.

Kongre teması “Yarın” kapsamında bazı çağrışımlar yaratılmıştır. Bu çağrışımlar “Yarın” temasını anlatmak ve katılımcıların yaratıcı fikirler oluşturmasına yardımcı olması amacıyla paylaşılmaktadır. İlgili başlıklar kongre süresince yürütülecek olan bilim kurulu ve davetli konuşmacı seminerlerinin özel temaları olacaktır. Çağrışım yapılan 18 temadan 4 tanesi olan; “Umut, Beklenti, Değişim ve Aydınlık” kavramları “Yarın” ana temasını açıklamakta temel alınmıştır. İlgili 4 kavram aynı zamanda 19 – 22 Mayıs 2022 tarihlerinde her bir günün anlamı olmaktadır. Bu kapsamda ilgili çağrışımlar;

 • Bugün
 • Umut
 • Zaman
 • Şans
 • Belirsizlik
 • Karar
 • Sabır
 • Beklenti
 • Aydınlık
 • Çaba
 • Gelişim
 • Başarı
 • Geçmiş
 • Gelecek
 • Değişim
 • Dönüşüm
 • Azim
 • Hayal

Katılımcılar “Yarın” temasını anlamlandırmak için işbu listede yer alan çağrışımlar ile yukarıda verilen jel kodları uyumlandırarak kendi araştırma sorularını özdeşleştirmeli ve politikalar üreterek bildiri hazırlamalıdır.

Katılım Koşulları

Katılım koşulları ve ilgili statüler aşağıdaki gibidir.

 1. Aktif olarak öğrenimine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencileri kongrede bildiri sunabilirler. 
 2. Ayrıca mezun durumunda olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden sadece 2020 – 2021 eğitim ve öğretim döneminde mezun olanlar (2021 – 2022 eğitim ve öğretim dönemini mezun öğrenci olarak geçiren) kongrede bildiri sunabilirler.  
 3. Yüksek lisans öğrencisi olup araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi konumunda görev alanlar kongrede bildiri sunamaz. 
 4. Daha fazla ve farklı alanda çalışmaya özendirmek amacıyla bir katılımcı en fazla 2 bildiri de yazar olarak yer alabilir. Buna ek olarak da bir çalışma en fazla 2 yazardan oluşabilir.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri, http://kongregeko.org/dokuman/ornek-ozet-metni/da yayınlanan özet şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Özet gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • transkript belgesi,
 • fotoğrafı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

Özet metni 200 kelimeyi geçmemelidir. Özetlerde en fazla 3 jel kod ve anahtar kelime bildiriyi tanımlamalıdırÖzet şablon ve yazım kurallarına erişmek için tıklayınız. Özet göndermek için tıklayınız.

Tam Metin

Tam metin bildiriler, http://www.kongregeko.org da yayınlanan şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tam metin gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

 Tam metin bildiriler; özet ve kaynakça dahil olarak maksimum 25 sayfa olmalıdır. Tam metin şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

Her bir bildiri maksimum 2 kişi tarafından sunulabilir. Tam metni ilgili tarihler içerisinde ulaşmayan ya da sadece özet metin gönderen bildiri sahipleri kongreye katılımcı olarak katılamayacaktır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Her bir bildirinin sunum süresi soru ve cevap dahil olarak maksimum 15 dakikadır. Bildirilerin özet metni e-kitap olarak yayınlanacak ve kamuoyuna açık erişim haline getirilecektir. Kongrede yer alan bildiriler arasında değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecek ve bildiri kitapçığı olarak basılacaktır. Bildiri sunumları ZOOM platformu üzerinde YouTube canlı yayınında çevrimiçi oturumlarda yapılacaktır.

KONGRE ÖDÜLLERİ VE DETAYLARI

Kongrede 7 bildiri ödüllendirilecektir. Değerlendirme, lisans ve yüksek lisans seviyelerine göre ayrılacak olup kongre ve özel başlık altında 2 kategori, bu kategorilerde toplam 7 ayrı grup oluşturulacaktır. Bildiri sahibi 2 kişi olup biri lisans, diğeri yüksek lisans seviyesinden olur ise değerlendirme yüksek lisans seviyesine göre yapılacaktır. Ödül grupları lisans ve yüksek lisans seviyelerinde ayrı olarak verilmek kaydı ile; altın (1.), gümüş (2.) ve bronz (3.) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca 2019 yılında kaybettiğimiz Dr. Yaşar Erdinç anısına da “Finans” dalında en iyi 1 bildiri ödüllendirilecektir. Ödül alan çalışmalar kongre kitabı olarak bastırılacaktır.  

Bu çalışmaların puanlamasında iki ağırlık vardır. Bunlar çalışmanın tam metninin ve bildiri sahiplerinin yapacağı sunumunun puanlarının toplanması ile hesaplanacaktır. Sunum değerlendirmesinde ise kongrenin hedefleri neticesiyle oturum başkanı ve oturum konuğu olan iş insanlarının puanlamaları dahil edilecektir.  

Kongrede şeffaflık ilkesinin sağlanması adına puanlamalar açık olarak ilan edilmektedir. Bu ağırlıklandırma 100 puan üzerinde yapılmaktadır ve örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Çalışma 

Değerlendirme 

Puan 

Ağırlık 

Genel Puan 

Tam Metin 

Bilim Kurulu Üyesi 

80 

0.70 

56 

Sunum 

Oturum Başkanı 

70 

0.30 

21 

TOPLAM 

75.5 

Şeffaflık ilkesi gereği; tüm katılımcıların bilim kurulu değerlendirme ve sunum puanları taraflarına bildirilecektir. Aynı ilke gereğince; eğer bilim kurulu üyesi ilgili çalışmayı zamanında değerlendirmez ise düzenleme kurulu çalışmayı değerlendirecektir.

İlgili sürecin daha şeffaf yürütülmesine dair tüm değerlendirme süreci detaylıca kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu kapsam da yukarıda yer alan tablo final sürecinin genel olarak nasıl bir ağırlıkla hesaplandığını göstermektedir. Bu gösterim içerisinde özellikle bilimsel değerlendirme sürecinin daha detaylı şekilde açıklanması önem arz etmektedir.

Bilimsel değerlendirme süreci “çift kör hakem” yöntemine göre değerlendirilmekte ve her iki puanlamanın ortalaması alınmaktadır. Bu kapsamda “Bilimsel Değerlendirme” süreci 3 alt süreçte, “Bilimsel İnceleme , İntihal ve Yazım Dili” şeklinde yürütülmektedir.

Öncelikle 100 puan üzerinden hesaplanan bu alanda ilk olarak 50 puanlık alanı kapsayan tezin bilimsel değerlendirilmesi hakemler tarafından yapılmaktadır. Bu aslında 100 puanlık toplam puan içerisinde “Bilimsel İnceleme” adıyla yer verilmekte ve 10 temel soru üzerinden toplamın %50’lik ağırlığını içermektedir.

Ardından bağımsız bir aracı tarafından Turnitin programı kullanılarak “İntihal” raporları alınmaktadır. Bu raporlama “Bilimsel İnceleme” üzerine eklenecek şekilde 30 puanlık bir ağırlığa sahiptir. Fakat hesaplanma sürecinde 100 puanlık bir skala üzerinden  (100 x (1 – İntihal Oranı)) şeklinde ağırlıklandırılmaktadır. Bu puanın da %30’luk kısmını almak aslında 30 puanlık ağırlığını korumakla eşdeğerdir.

Son olarak ise 2022 yılı itibariyle uygulamaya koyulan “Yazım Dili” içinde bir puanlama yapılmaktadır. Bu kapsamda tüm katılımcıların sadece yarışmacı olmaları değil aynı zamanda öğrenme süreçleri de desteklenerek özellikle sosyal bilimlerde kodlama alışkanlığının artırılması hedeflenmektedir. İlgili planlamalara göre 12 Mart 2022 tarihi itibariyle toplamda 12 ders ile LaTeX dili öğretilecektir. Bu dilin öğrenimi de mevcut Microsoft Word kullanımına ilişkin ağırlıklı bir puanlamaya sahiptir. LaTeX ya da MS Word üzerinden yazım süreci toplamda 20 puanlık bir ağırlıkla hesaplanacaktır. Katılımcı LaTeX yazımını kullandıysa 20 puanın %75’lik çarpanıyla puanlanırken MS Word tercihi yine aynı puanın %25’lik kısmı ile çarpılarak eklenecektir.

Kongre ödüllendirilmesinde de daha adil ve nitelikli seçimler için kabul edilen özet bildiri sayılarının tam metine dönüşmesi noktasında da bazı kriterler uygulanmaktadır. Açıklanan özet metinlerin sayısının %75’i ve fazlası sayıda tam metine dönüşmesi halinde toplam puanı 70 ve üstü olan adaylar toplamda 3 kategoride 7 ödüle aday olabilecektir. Burada da geçmiş yılların verileri incelendiğinde genellikle 80 ve üstü puana sahip adaylar ödül kazanmaktadır. İlgili düzenleme kapsamında; özet metinlerin tam metine dönüşüm oranının %75 altında kalması halinde toplam puanı 80 ve üstü olan adayların toplamda 3 kategoride sadece en yüksek puanlara sahip olanları ödüllendirilecektir. İlgili düzenleme özellikle pandemi sonrasında akademik yazına ilginin düşmesi ve arzulanan niteliklere sahip olunması amacıyla çok sayıda ödül yerine daha derecesi yüksek ödüllendirme yapılması isteğini içermektedir.